Новини

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации </b></p> <p align='center'><b>за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница&ldquo;</b></p> <p><b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,</b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти по отношение изпълнение на строително-ремонтни работи по текущ ремонт на улична мрежа на община Летница във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница&ldquo; се удължава до <b>17:00 часа на 19.04.2019 г. </b>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a href='/'>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p class='2'>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница&rdquo;,&nbsp; Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a href='/'>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p class='2'>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч&rdquo;,&nbsp; Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a href='/'>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p class='2'>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница&ldquo;, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a href='/'>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p align='center'><b>УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, </b></p> <p align='center'><b>СКЪПИ ГОСТИ НА ГРАД ЛЕТНИЦА И ОБЩИНАТА,</b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p align='center'>ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ И ТАЗИ ПРОЛЕТ ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА ВАС ПРОЛЕТЕН ПАНАИР,</p> <p align='center'>КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 И 31 МАРТ 2019 Г.</p> <p align='center'>&nbsp;</p> <p align='center'>ДОБРЕ ДОШЛИ И ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!</p>

<p>На 19 август 2018 г. около 20,30 часа на територията на гр. Летница в обект: &bdquo;Навеси за селскостопанска продукция&ldquo;, собственост на &bdquo;АЖД-АГРО&ldquo; ЕООД &nbsp;възникна пожар. В ограничаването и потушаването на пожара участват екипи на РС &bdquo;ПБЗН&ldquo; &ndash; Ловеч, Троян, Белене, Плевен, Левски и доброволното формирование на Община Летница. Пожарът е овладян своевременно, без човешки жертви или пострадали хора. Няма опасност за живота и здравето на населението на гр. Летница.</p> <p>Службите на пожарна безопасност и защита на населението продължават да наблюдават обекта до окончателното ликвидиране на пожарното огнище.</p>

<p>Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ<b> </b>по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - <strong>Спорт &bdquo;Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура&ldquo;</strong> по подмярка 7.2. &bdquo;Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура&ldquo; от мярка 7 &bdquo;Основни услуги и обновяване на селата в селските райони&ldquo; от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: &bdquo;Игрище за минифутбол&rdquo;.</p> <p>Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.</p> <p class='2'>Община Летница, област Ловеч <b>обявява</b>, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: &bdquo;Игрище за минифутбол&rdquo;.</p> <p>Повече информация и образци на документи може да намерите в секция &bdquo;Профил на купувача&ldquo;, на интернет страницата на общината.</p>

<p>Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ<b> </b>по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи &bdquo;Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените интереси от общинско значение&ldquo; по подмярка 7.2. &bdquo;Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура&ldquo; от мярка 7 &bdquo;Основни услуги и обновяване на селата в селските райони&ldquo; от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: &bdquo;Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч&rdquo;.</p> <p>Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.</p> <p class='2'>Община Летница, област Ловеч <b>обявява</b>, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: &bdquo;Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч&rdquo;.</p> <p>Повече информация и образци на документи може да намерите в секция &bdquo;Профил на купувача&ldquo;, на интернет страницата на общината.</p>