Новини

Нов начин за снабдяване на населението с дърва за огрев за текущата 2023 г.

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Летница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско ниво, които се финанси

На 12. 01. 2023 г. е подписан договор за съвместна дейност №РД04-71 между Фонд "Социална закрила" и Община Летница по проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница".

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в областен информационен център (ОИЦ) град Ловеч в изпълнение на проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч през периода 2022-2023", с финансовата по

фото

Община Летница успешно реализира проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Летница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0040-С07.