Предварителни обявления

«Консултанска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени на СМР по време на изпълнение на проектите» по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обектът на поръчката е изпълнение на проекти по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

«Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти» по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им' по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Обектът на поръчката е изпълнение на проекти по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).