„Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

«Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти» по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и в съответствие с изискванията на Наредба №24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ДВ, бр.11 от 09.02.2010 г.). Проектите са както следва: 1. Проект №11/322/00049 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+598.00; ул. «Филип Тотю» – ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+196,20; ул. «Сергей Румянцев» от км.0+000 до км.0+330,00; ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница»; 2. Проект №11/322/00050 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Цар Освободител» - ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+253,80; ул. «Ал.Стамболийски» от км.0+000 до км.1+037,80; бул. «България» от км.0+000 до км.0+627,30 в гр.Летница»; 3. Проект №11/322/00059 – «Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. «Бачо Киро» от км.0+000 до км.0+918,00». ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ С №11/322/00049, №11/322/00050 и №11/322/00059 ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЕДНОВРЕМЕННО ДО ТЯХНОТО ОКОНЧАТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИНВЕСТИЦИЯ. Прогнозните стойности определени без ДДС в лева, са както следва за: -ПРОЕКТ №11/322/00049 – 1 485 758,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ №11/322/00050 – 1 480 306,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ№11/322/00059 - 762 380,00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочените прогнозни стойности.