ТСУ и КР

Заповед № 28/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване Частично изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за УПИ I – 249 и УПИ VIII - 248, кв. 20, отредени „За жилищни нужди “, по плана на с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч, като двата имота се обединят и се образува нов УПИ I – 249, 248, кв. 20, с площ от 3158 кв.м. с отреждане „За спортни дейности“ .
Заповед № 26/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 40261.220.76, съставляващ УПИ V, кв. 32, по плана на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч, като се промени отреждането му от „За основно училище“ в „За обществено обслужващи дейности“ .
Заповед №27/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 43476.315.1686 и 43476.315.1688, в град Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, като се обособят УПИ II и УПИ IV, отредени за „За производствена и складова дейност“ и УПИ III, отреден „За озеленяване“, в кв. 142.
Заповед № 25/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване Частично изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот с идентификатор 40943.350.238, съставляващ УПИ VI-238, кв. 45, по плана на с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч, като се раздели на два нови имота /УПИ/ ХI-238 и ХII - 238, които запазват отреждането „ За ниско етажно жилищно строителство “.