Съобщение

Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 40261.220.532 по КК и кадастралните регистри на с. Крушуна.
Свързани документи