ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

До 24 май 2024 г. Община Летница набира предложения за членове на Съвета на децата. 

Съветът на децата е създаден като консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата.

В Съвета на децата участват по двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в Република България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, избрани в съответствие с Процедурата за избор.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Благодарение на включването на областните управители и кметовете в страната се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в Процедурата.

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления !!!

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умения за участие в дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Умения да мотивира и обединява деца от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци се взимат под внимание следните изисквания:

 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

В срок до 30 май 2024 г. комисия, назначена от кмета на Община Летница, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение. Комисията е в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител неправителствена организация и/или социална услуга.

В срок до 15 юни 2024 г. кметът на Община Летница одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до Областния управител на област Ловеч.

Общинското класиране не обвързва избора на областния управител.

Всички желаещи да кандидатстват имат възможност да подадат документи на място или по пощата на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, както и по електронен път на e-mail: letnitsa@mail.bg.