Решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница и покана до заинтересованите лица

Решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница и покана до заинтересованите лица

На 22.06.2023 г. в Общинска администрация Летница постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2312/22.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. по взаимно съгласие.

На 29.06.2023 г. в Общинска администрация Летница чрез Системата за сигурно електронно връчване постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2399/29.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от същия: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение на договора, поради нерентабилност и невъзможност да покрият разходите си.

Считано от 01.07.2023 г. автобусна линия Плевен – Летница с маршрутни разписания, както следва: маршрутно разписание № 11101, маршрутно разписание № 11102 и маршрутно разписание № 11103 не се изпълняват.

Във връзка с горепосоченото Община Летница поиска от Областния управител на Област Ловеч да вземе решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по междуселищна автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница по Републиканската транспортна схема.