Deprecated: Optional parameter $expire declared before required parameter $tags is implicitly treated as a required parameter in /home/letnitsa/public_html/modules/contrib/redis/src/Cache/CacheBase.php on line 360
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ГРИЖА В ДОМА | Община ЛЕТНИЦА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ГРИЖА В ДОМА

                                                                                               

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.001-0129

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

 

  На 29. 03. 2023 г. от 10:00 часа в Заседателна зала "Форум" в сградата на Община Летница, на адрес: град Летница, бул. "България" № 19, партер се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001-0129 „Грижа в дома в община Летница“, процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз и сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0129-C01. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 159 346,01 лв., представляващ 100 % безвъзмездна финансова помощ.

   Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за представителите на целевите групи, живеещи на територията на община Летница.

  Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев запозна присъстващите със заложените по проекта дейностите, които са насочени към:

- Възрастни лица в невъзможност за самообслужване;

- Лица с увреждания. 

  При стартиране на проектните дейности към 01. 03. 2023 г. по проекта са включени общо 37 лица, на които се предоставят следните дейности:

1. Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти /при необходимост/.

  След като д-р Красимир Джонев завърши презентацията даде думата на присъстващите в залата за въпроси, коментари, мнения и предложения. Участие с коментари взеха г-жа Анелия Цветкова - Социален работник по проекта и г-жа Десислава Петрова - Психолог по проекта.

  Изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0129 „Грижа в дома в община Летница“ ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни лица в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, чрез осигураване на комплекс от услуги предоставени в домашна среда.

Свързани документи
Attachment Size
Презентация.pdf 508.95 KB