ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

                                                                                            

 

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.001-0129  

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 20. 01. 2023 г. е подписан Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.001-0129-C01, между Община Летница и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0129 „Грижа в дома в община Летница“.

Проектът е със срок за изпълнение 13 месеца: 01. 02. 2023 г. - 01. 03. 2024 г.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и е насочен към разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, включително в контекста на пандемични ситуации. Предвидените в проекта дейности ще обхванат минимум 29 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и служители на Община Летница, в качеството й на доставчик на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Чрез реализирането на проекта, Община Летница ще надгради постигнатите резултати от изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ и Проект BG05M9OP001-6.004-0120 „Патронажна грижа + в община Летница“- Компонент 2, като ще продължи да предоставя следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти /при необходимост/.

4. Осигуряване на обучение и супервизия на назначения персонал.

Осъществяването на проектните дейности ще бъде реализирано, чрез назначаване на домашни помощници, медицинска сестра, психолог и други специалисти в зависимост от индивидуалните потребности на всеки потребител.

Общата цел на проектното предложение е да се осигури подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица, зависими от грижа, живеещи на територията на община Летница.  

Изпълнението на проекта цели постигането на следните специфични цели:

1. Разширяване на възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на лица от целевите групи, включително и в контекста на пандемични ситуации;

2. Подкрепа за преодоляване на социалната изолация сред възрастните хора с ограничения и в невъзможност от самообслужване, които живеят сами, както и на лицата с увреждания;

3. Създаване на устойчиви механизми за справяне с бедността за повишаване на качеството на живот на потребителите.

Операция "Грижа в дома" е от стратегическо значение, съгласно Анекс 3 от ПРЧР. Операция от стратегическо значение е операция, която има значителен принос за постигането на целите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Заложените в проекта цели са в съответствие с целите на процедура "Грижа в дома" за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“, както и за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Общата стойност на проекта е: 159 346,01 лв.

Очаквани резултати:

1. Предоставена грижа в дома на минимум 29 потребители. Осигурена персонална грижа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване като приготвяне на храна и помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена и други грижи, съобразно индивидуалните потребности на лицата.

2. Нает персонал, необходим за предоставяне на услугите - лица, пряко ангажирани с предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.

3. Осъществено обучение /въвеждащо и надграждащо/ и супервизия /групова и индивидуална/ на персонала.

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

I. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

В качеството си на бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.001-0129 „Грижа в дома в община Летница“, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, Община Летница стартира прием на документи на кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

В изпълнение на проектните дейности на потребителите ще бъдат предоставени следните услуги:

1.    Социални дейности, които ще се предоставят от назначени от Община Летница служители на длъжност “Домашен помощник“. Социалните услуги са свързани с индивидуална подкрепа в домашна среда за:

-      поддържане на личната хигиена и хигиена на обитаваните от потребителя помещения;

-      закупуване на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (със средства на потребителя);

-      съдействие за организиране на свободното време и помощ при заявяване и получаване на административни услуги и др.

2.    Здравни грижи – ще се предоставят почасово от медицинска сестра и психолог, насочени към:

-      извършване на манипулации, които могат да бъдат извършени извън лечебното заведение, измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и допълнителни дейности по писмено лекарско назначение;

-      профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;

-      психологическо консултиране на потребителите, с акцент върху индивидуалните проблеми, с цел постигане на себепознание;

-      възстановяване на психичния комфорт;

-      промяна на уменията за общуване и взаимоотношения с околните;

-      овладяване на последствията от травматично събитие;

-      повишаване на личната ефективност и личностното израстване на потребителите.

Целеви групи:

1. Възрастни хора в невъзможност за самообслужване или с ограничения.

2. Лица с увреждания.

Кандидатите за потребители имат възможност да избират между предоставянето на една или няколко вида услуги. По проект „Грижа в дома в община Летница“ участие могат да вземат и потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и Механизъм лична помощ, на които могат да бъдат предоставени само здравни услуги от медицинска сестра и психолог.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Населените места на територията на община Летница: град Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител) и документ за самоличност на упълномощеното лице/законния представител (за справка);
 • Декларация за информирано съгласие;
 • Декларация за обработка на лични данни;
 • Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК, епикризи или други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, следва да подадат документи лично или чрез упълномощено лице в сградата на община Летница, адрес: адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213 от 08:30 часа до 12:00 часа, в периода от  01. 02. 2023 г. на 10. 02. 2023 г.

Подалите Заявления кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, след този срок, ще се регистрират в резервен списък с кандидат-потребители, като заявления ще се приемат  през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Летница”.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на потребителите по проект „Грижа в дома в община Летница“ ще стартира, считано от 01. 03. 2023 г. и ще продължи до 01. 03. 2024 г.

 

II. ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Пряко ангажирани с предоставяне на социални услуги, както в дома на потребителя, така и извън него, с цел осигуряване на подкрепа в ежедневни дейности, социално включване и активно участие в обществения живот на възрастните хора и лицата с увреждания.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.
 • Помощ за поддържане на лична хигиена и други грижи, съобразно индивидуалните потребности на лицата.

    ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Минимална степен на завършено образование: основно;
 • Професионален опит: предимство;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникация и отговорност при изпълняване на служебните задължения.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Документ за самоличност.  

КОНКУРСЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Подбор по документи.
 • Интервю.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 08:30 часа на 01. 02. 2023 г. до 16:00 часа на 10. 02. 2023 г.  на адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213. Лице за контакт: Денислава Атева, тел.: 0884704253.

РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: Месечното възнаграждение на служителя е изчислено съобразно Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, като процент от минималната работна заплата за страната - 936,00 лв. и 19,22 % осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

III. ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТ "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвяне на индивидуални оценки на нови потребители;
 • Комуникация и периодични посещения в домовете на потребителите, във връзка с подписване и придвижване на необходимите документи, свързани с кандидатстване и последващото месечно отчитане на предоставените услуги;
 • Осъществяването на контрол по изпълнение на месечните графици на служителите;
 • Разрешаване на възникнали ситуации в процеса на работа на домашните помощници с потребителите и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Минимална степен на завършено образование: средно;
 • Професионален опит: предимство;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникация и отговорност при изпълняване на служебните задължения.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Документ за самоличност.  

КОНКУРСЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Подбор по документи.
 • Интервю.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 08:30 часа на 01. 02. 2023 г. до 16:00 часа на 10. 02. 2023 г. на адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213. Лице за контакт: Денислава Атева, тел.: 0884704253.

РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: Месечното възнаграждение на служителя е изчислено съобразно Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, като процент от минималната работна заплата за страната – 1 248,00 лв. и 19,22 % осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

IV. ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"

    КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Предоставяне на здравни услуги по домовете на потребителите - мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, почистване на рани, контрол върху приема на лекарства, консултации и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Минимална степен на завършено образование: висше;
 • Професионален опит: задължително;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникативност и отговорност при изпълняване на служебните задължения.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Документ за самоличност.  

КОНКУРСЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Подбор по документи.
 • Интервю.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 08:30 часа на 01. 02. 2023 г. до 16:00 часа на 10. 02. 2023 г.  на адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213. Лице за контакт: Денислава Атева, тел.: 0884704253.

РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: С одобреното лице ще бъде сключен граждански договор с до 40 часа месечна заетост и месечно възнаграждение в размер на 600,00 лв., от което се приспадат 25 % нормативно признати разходи и се начисляват 15,82% осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

V. ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТ "ПСИХОЛОГ"

     КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Психологическо консултиране на потребителите, с акцент върху индивидуалните проблеми, с цел: постигане на себепознание; възстановяване на психичния комфорт; промяна на уменията за общуване и взаимоотношения с околните; овладяване на последствията от травматично събитие; повишаване на личната ефективност и личностното израстване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Минимална степен на завършено образование: висше;
 • Професионален опит: задължително;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникативност и отговорност при изпълняване на служебните задължения.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Документ за самоличност.  

КОНКУРСЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Подбор по документи.
 • Интервю.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 08:30 часа на 01. 02. 2023 г. до 16:00 часа на 10. 02. 2023 г. на адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213. Лице за контакт: Денислава Атева, тел.: 0884704253.

РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: С одобреното лице ще бъде сключен граждански договор с до 40 часа месечна заетост и месечно възнаграждение в размер на 600,00 лв., от което се приспадат 25 % нормативно признати разходи и се начисляват 15,82% осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

Списъците и всички съобщения във връзка с обявените конкурси се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Летница и на интернет страницата на общината https://www.letnitsa.bg/.