НГЧ- РД- 143 ЛЛ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев“ 33, тел. 068/ 603 973

 

ОБЯВА

 

Със заповед № РД-143/19.03.2024 г. на Командира на Националната гвардейска част са обявeни

101 вакантни  длъжности за войници в Националната гвардейска част- военното формирование в гарнизоните София, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл.141,ал. 6 от ЗОВС на РБ, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.

Офиси за военен отчет в Общини гр. Ловеч - ул. ,,Търговска“ 22 и гр. Летница бул. ,,България“ 19 тел. 088 9097320.

На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

09.05.2024г.