ВМС-2023г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИСИ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ ЛОВЕЧ, ЛУКОВИТ, ЛЕТНИЦА – тел. 0889097320

                     ОБЯВА

Със заповед № РД-101/10.07.2023 г. на командира на Военноморските сили са обявeни

80 вакантни длъжности за матроси /войници/, гарнизони Варна и Бургас които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба. Към датата на сключване на договора за военна служба кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията по чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право си на пенсия, и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс който включва извършване на оценка на психологична пригодност, изпит за определяне на  физическата годност, изпит-тест за обща култура и събеседване. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ     ул. „Д-р Съйко Съев” № 33 тел.068/ 603 973 ; 0885408765, 0886 558 614 интернет- страницата на Министерството на отбрана, интернет- страницата и мобилното приложение на   Централно военно окръжие и Офисите за военен отчет в общините.

               Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

18.08.2023г.