Сдружение местна инициативна група Летница-Ловеч

                                     130 млн. евро за ЛИДЕР през следващия програмен период | Местна инициативна  група                                                         

 

«ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ»

 

СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ“ СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1„ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

 

На 22.03.2023 година между Сдружение  „Местна инициативна група Летница – Ловеч“ и Министерство на земеделието, е подписан административен договор №  РД 50-74/22.03.2023 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Подготовка на стратегия за местно развитие, с участието на местната общност на територията на общини Летница и Ловеч“.

Финансовата помощ е в размер на 48 852,00 лева  и се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите на мярката:

Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на местни инициативни групи;

• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;

• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.

Проектът ще се изпълнява в рамките на шест месеца и обхваща следните дейности:

  • Популяризирането на подхода и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
  • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни за подхода ВОМР и неговото прилагане;
  • Проучвания и анализи за потенциала за развитие на територията на МИГ Летница - Ловеч;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР с активното включване на местната общност в подготовката, обсъждането и приемането ѝ;
  • Координиране на изпълнението на подготвителните дейности.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

  • Проведена информационна кампания за популяризиране процеса на разработка на стратегията, информационни срещи, семинари и конференции, публикации и излъчвания в регионални медии;
  • Проведени обучения за екипа на МИГ, местни лидери и други заинтересовани страни;
  • Извършени анализи на територията на МИГ;
  • Изготвена и съгласувана с всички заинтересовани страни от територията на МИГ стратегия за ВОМР;

 

интернет страница на СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ