ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНА) ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

                                               

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.002-0007

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 20. 12. 2022 г. е подписан Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0007-C01, между Община Летница и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-2.002Укрепване на общинския капацитет, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0007 „Укрепване на общинския капацитет в община Летница“, който е със срок за изпълнение от 24 месеца /01. 02. 2023 г. - 01. 02. 2025 г./.

Проектът е насочен към улесняване на прехода при въвеждане на нови механизми в системата от социални услуги, предоставящи се на територията на община Летница, чрез създаване на ново работно място (фронт-офис), в изпълнение на правомощията на Община Летница по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще създаде предпоставки за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението.

Основна цел на проекта е да бъде подкрепено реформирането на социалните услуги, предоставящи се на територията на община Летница, в изпълнение на задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ.

Специфични цели на проекта са:

- Гарантиране на качество и ефективност при осъществяване на дейностите по управление на социалните услуги;

По-добра обществена информираност относно видовете социални услуги и условията за кандидатстване;

Подпомагане работата на общинските служители, които са пряко ангажирани с управлението, организацията и предоставяне на конкретни социални услуги;

- По-голяма удовлетвореност на лицата, желаещи да ползват социални услуги, от гледна точна на правилното насочване към конкретна услуга, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.

Дейностите предвидени в проект BG05SFPR002-2.002-0007 „Укрепване на общинския капацитет в община Летница“ са насочени пряко към 9 служители на Община Летница, които са ангажирани с: реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания, както следва:

- Служители от Община Летница, които са пряко ангажирани с предоставянето на социалните услуги: Механизъм лична помощ, „Асистентска подкрепа“, Домашен социален патронаж; ръководителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - град Летница, Център за настаняване от семеен тип за стари хора - село Крушуна и Център за социална рехабилитация и интеграция - село Крушуна;

- "Сътрудник социални дейности", който ще бъде назначен в рамките на проекта и ще подпомага работата на отговорните служители в посочените социални услуги.

 Проект BG05SFPR002-2.002-0007 „Укрепване на общинския капацитет в община Летница“ предвижда в Община Летница да бъде разкрито работно място за длъжност: "Сътрудник социални дейности (община)", който ще има следните задължения и отговорности:

- да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга;

- да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;

- да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;

- да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга.

Дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0007 „Укрепване на общинския капацитет в община Летница“ са насочени към изграждането на капацитет в Община Летница по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за личната помощ и предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на всички нуждаещи се лица.

Общата стойност на проекта е: 36 410,00 лв.

Очаквани резултати:

1. Наемане на нов служител на длъжност "Сътрудник социални дейности (община)".

2. Подпомагане на работата на служителите пряко ангажирани с предоставянето на съществуващите социални услуги в община Летница.

3. Проведено обучение и супервизия на новоназначеното лице, и супервизия на общинските служители, осъществяващи дейности в областта на социалните услуги.

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНА)"

 

      КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осъществяване на директна комуникация с лицата, желаещи да ползват социални услуги предоставяни на територията на община Летница;
 • Насочване на заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;
 • Обработване на първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;
 • Оказване на административна подкрепа на служителите, пряко ангажирани с предоставяне на социалните услуги на територията на община Летница и служителите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Минимална степен на завършено образование: средно;
 • Компютърна грамотност;
 • Професионален опит: предимство;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникативност и мобилност.

 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Копие от документ за компютърна грамотност;
 7. Документ за самоличност.  

 КОНКУРСЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Подбор по документи.
 • Интервю.

  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 09:00 часа на 03. 01. 2023 г. до 16:00 часа на 17. 01. 2023 г.  на адрес: Община Летница, град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213, лице за контакт: Денислава Атева, тел.: 0884704253.

  РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: Месечното възнаграждение на служителя е изчислено на база от 900,00 лв. и 19,22 % осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Летница и на интернет страницата на общината https://www.letnitsa.bg/.