ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“

СНЦ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА И ПОРДИМ“

ПОКАНА

 

 

от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“

до ЧЛЕНОВЕТЕ на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“

 

   УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ УВЕДОМЯВА всички членове на сдружението, че в изпълнение на решението си от 28. 06. 2021г. СВИКВА  ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението при дневен ред:

1.Вземане на решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на сдружението.

2.Вземане на решение за откриване на производство по ликвидация на сдружението.

3.Вземане на решение за избор на ликвидатор на сдружението.

4.Вземане на решение за определяне възнаграждение на ликвидатора.

5.Вземане на решение за определяне на срок за ликвидация.

Събранието ще се проведе на 31. 07. 2021г., в 10:00 ч. в гр. Летница, обл. Ловеч, бул. България №19 -  залата на Младежки център.