Стартира Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“

лого

Проект BG05М9OP001- 6.002-0109

„Патронажна грижа + в община Летница“

На 14. 05. 2021г. Община Летница и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ е в общ размер на 117 451,25 лв.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ се реализира в две направления:

1. Направление 1 „Патронажна грижа“ – се реализира за период от 1 година /от 14. 06. 2021 г. до 14. 06. 2022г./, през който услуги в домашна среда ще бъдат предоставяни на минимум 14 потребителя, които може да са възрастни лица над 54 години в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19. На всяко лице ще бъдат предоставяни следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

Максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно.

2. Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани държавни дейности“ е с продължителност 12 месеца. Изпълнението на направлението е свързано с осъществяване на дейности по превенция на COVID-19 в центровете за социални услуги на територията на община Летница, делегирани държавни дейности, които са:

  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница;
  • Център за настаняване от семеен тип за стари хора село Крушуна;
  • Център за рехабилитация и интеграция село Крушуна.

Дейностите са свързани с: осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, физическо разделяне/преграждане на помещения, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др., с цел адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

Предвид гореизложеното, Община Летница обявява стартирането на процедури по кандидатстване и подбор на потребители и персонал.

 

О Б Я В А

за подаване на заявления от кандидат-потребители

       В изпълнение на дейностите по Проект № BG05M9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница" Направление 1  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, Община Летница стартира процедура по прием на заявления на кандидат-потребители. Потребителите трябва да отговарят на следните изисквания: да са възрастни лица над 54 години в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Заявления за кандидатстване /по образец/ се подават в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213, считано от 17. 05. 2021 г. до 04. 06. 2021 г. включително. 

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа на телефон 06941/21-63.

 

О Б Я В А

за подаване на заявления за подбор на персонал

Община Летница е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0109 по Проект „Патронажна грижа + в община Летница”, по процедура BG05М9OР001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

От 17. 05. 2021 г. до 04. 06. 2021г. стартира прием на заявления за провеждане на процедура по подбор на персонал за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда /Направление 1/, както и персонал за осигуряване на  подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавната дейност във връзка с разпространението на COVID-19 /Направление 2/.

По Направление 1 „Патронажна грижа“ са обявени следните длъжности:

- Домашни помощници – 3 щатни бр., назначени на трудови договори с почасова заетост от 6 часа на ден и месечно възнаграждение изчислено на база минимална работна заплата за 2021г. в размер на 650 лв. - 487,62 лв. Всеки домашен помощник ще обгрижва най-малко 4-ма потребители дневно;

- Медицинска сестра – 1  щатна бр., назначена на граждански договор с почасова заетост до 40 часа месечно и месечно възнаграждение в размер на 180 лв.;

- Психолог – 1 щатна бр., назначен на граждански договор с почасова заетост до 40 часа месечно и месечно възнаграждение в размер на 180 лв.

Изисквания за длъжността „Домашен помощник“:

- завършено образование: минимум основно;

- професионален опит: опитът е предимство;

- мотивация за работа в социалната сфера;

- комуникация при осъществяване на обслужващите дейности;

- отговорност и съзнателност при изпълняване на служебните задължения.

Изисквания за длъжностите „Медицинска сестра“ и „Психолог“:

- диплома за завършено образование, съответстващо на длъжността, за която се кандидатства;

- умения за работа в екип;

- мотивация за работа в социалната сфера.

По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани държавни дейности“:

- Санитари – 7 щатни бройки, от които 6 бр. назначени на трудови договори на 8 часов работен ден и 1 бр. – на трудов договор на 4 часов работен ден. 

След подбор санитарите ще бъдат разпределени, както следва: в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница и в Център за настаняване от семеен тип село Крушуна ще бъдат назначени по 3 лица на 8 часов работен ден, при месечно възнаграждение в размер на 650,00 лв., а в Център за социална рехабилитация и интеграция село Крушуна ще бъде назначено 1 лице на 4 часов работен ден при месечно възнаграждение от 325,00 лв.

Изисквания за длъжността „Санитар“:

- завършено образование: минимум основно;

- професионален опит: опитът е предимство;

- мотивация за работа в социалната сфера;

- отговорност и съзнателност при изпълняване на служебните задължения.

 Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление /по образец/.

2.  Диплома за завършено образование.

3. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213, считано от 17. 05. 2021 г. до 04. 06. 2021 г. включително. 

От 07. 06. 2021г. до 09. 06. 2021г. след разглеждане и подбор по документи на събеседване ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа на телефон 06941/21-63.