Акция: „Залесяване на община Летница“, стартира в седмицата на гората: 5 – 11 април 2021 г.

След заявен интерес от Община Летница, „ГОРАТА.БГ“  ни дари 1 100 броя млади дръвчета: бреза, липа, кестен, червен дъб, зимен дъб, бял бор, бяла акация, махалебка (дива череша), слива/джанка. 

Благодарим за дарените различни видове фиданки от „ГОРАТА.БГ“ и на г-н Никола Рахнев – председател на УС на Фондация „77“ и създател на инициативата ГОРАТА.БГ - една чиста инициатива, която има за цел и засажда нови дървета и гори в България.

Кампанията започна в понеделник – 5 април и ще продължи до окончателното засаждане на фиданките. Засаждането се извършва от работници от дейност: „Жилищно строителство и териториално развитие“ и работници наети по програми за временна заетост в Община Летница.

Идеята на кмета на Община Летница – д-р Красимир Джонев е всяка година хиляди дръвчета да се засаждат в горските територии на общината, в които са извършвани сечи, в обезлесените покрайнини, паркове и градини, в населените места на общината.

Част от дръвчетата, кметът на община Летница предостави на Сдружение „Деветашко плато“, за осъществяване на тяхната инициатива за засаждане на дръвчета във всички села от платото.

С решение на Общински съвет - Летница бяха предвидени, в утвърдения бюджет на Община Летница за 2021 бюджетна година, средства за закупуването на 1 200 дръвчета – тополи.

Ползването на дървесина през 2020 г. от горски територии, собственост на Община Летница, се осъществи посредством продажба на стояща дървесина на корен за: общински горски имот с идентификатор  43476.168.79, местност „Трънето“ и общински горски имот с идентификатор 43476.278.22, местност „Чаира“.

Със закупените  1 200 бр. фиданки в момента се извършва залесяване върху площ от 30 000 кв. м в горепосочените имоти.

В следващите месеци грижата по укрепването на младите насаждения ще продължи.  

Според кмета на Община Летница, в землищата на общината, повече от 10 години не е имало  залесяване.  

Горите са богатство, но при определени условия гората се сече, за да се задоволяват потребностите на общината и местното население. И когато една гора се стопанисва добре - тя носи приходи, като не малка част от тези приходи отново се инвестират в залесяване.

Залесяването, което предприе Община Летница е добро начало в тази посока.

С общите усилия на Общинска администрация и Общински съвет – Летница, изпълнението на тази програма ще бъде продължено и в следващите години.

3
2