ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“

лого

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“

 

На 03.09.2020г. Кметът на Община Летница – д-р Красимир Джонев подписа Договор BG06RDNP001-7.001-0003-С01 от 03.09.2020 г.с Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури» от Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“ е 1 170 864,34 лева.

Проектът включва рехабилитация на улици в Община Летница:

• ул. „Асен Златарев“ от км 0+000 до км 0+370 в град Летница

• ул. „Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 0+311 в град Летница

• ул. „Пенчо Славейков“ от км 0+000 до км 0+202 в град Летница

• ул. „Александър Димитров“ от км 0+000 до км 0+240 в град Летница

• ул. „Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до км 0+097 в село Горско Сливово

• ул. „Тодор Дичев“ от км 0+000 до км 0+315 в село Горско Сливово

• ул. „Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 в село Крушуна 

Проектът предвижда подобряване и възстановяване състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им, ще се гарантира носимоспособността им, като се осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

 

Общи цели:

Общите цели на проекта са: чрез подобряване на уличната мрежа в Община Летница, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси; да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. В дългосрочен аспект, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за населението на община Летница, под формата на печалби реализирани от собствен бизнес и развитие на туристическия сектор, по-висока заетост.

 

Специфични цели:

Конкретните цели на проектопредложението са свързани с това да бъде направена рехабилитация на улици в Община Летница: ул. Асен Златарев“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Димитров“ в град Летница; ул. Драгомир Пенчовски“ и ул. „Тодор Дичев“ в село Горско Сливово; ул. “Крайбрежна“ в село Крушуна.

Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност до населеното място/населените места на територията на общината от селски район с по-висок клас път.

Участъците от улиците, предмет на интервенция на настоящото проектно предложение са изградени през 80-те години и до момента движението се извършва без да са преасфалтирани и да са извършвани ремонти по тях, като това създава реални предпоставки за възникване на ПТП.

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на съществуващата настилка.

Реализирането на проекта значително ще подобри  уличната инфраструктура.

Като орган на местната власт, Община Летница е структура, създадена в услуга на своето население. Общината е институция, която има задачата да решава редица обществени проблеми и да предлага и поддържа публични блага, необходими за живущите на нейната територия граждани. Всяка дейност на Община Летница е мотивирана от стремеж за постигане на благополучие на местното население.

Изпълнението на Проект “Рехабилитация на улици в община Летница“ ще допринесе за засилване мобилността на жителите на общината, което ще доведе до повишаване достъпа до обществените услуги, предлагащи се на територията й. Визуалният облик на общината ще се подобри. Основна причина за реализиране на проекта е намаляване на съществуващите условия за ПТП. Подобрената улична инфраструктура е сериозен фактор за обособяването на Община Летница, като предпочитана туристическа дестинация, пред други общини. В резултат на това се очаква повишаване на туристическия поток, което ще създаде условия за по-висока заетост сред местното население, популяризиране на природните и културни блага на община Летница и утвърждаването на общината като богат и интересен туристически район.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.