ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2021Г. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Общинска преброителна комисия - Летница обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021г. "Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България".

До 30 октомври 2020г. лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори трябва да подадат Заявление чрез Общинска преброителна комисия - Летница до Директора на Териториално статистическо бюро град Ловеч. Заявленията се регистрират в електронната система с входящ номер.

Списъкът на одобрените за преброители и контрольори лица ще се оповести не по-късно от 10 декември 2020г. в Общинска преброителна комисия - Летница и в ОСИ на ТСБ.

Всички одобрени за преброители и контрольори лица се назначават чрез подписването на граждански договор между тях и Директора на ТСБ град Ловеч не по-късно от 15 януари 2021г.

На всеки преброител и контрольор се издава служебна карта, която служи за легитимиране пред гражданите на община Летница и трябва да бъде върната след приключване на преброяването на Общинска преброителна комисия - Летница. Преди получаването на служебната карта преброителите и контрольорите задължително подписват клетвена декларация за опазване на събраните от тях лични данни по време на изпълнение на служебните им задължения.

Преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посещават сградите и жилищата в своя преброителен участък и контролен район през периода на преброяването от 01 до 15 февруари 2021г. в часовете от 08:00 часа до 20:00 часа, както и да получават съдействие от Община Летница, съответните кметства и структури на МВР относно случаите посочени в чл.29 и чл.31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

За кандидатстване са необходими следните документи:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Съгласие за обработка на лични данни

При подбора на лица за преброители и контрольори ще се прилагат указанията и критериите на Националния статистически институт. 

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-05-817 от 14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Документи по образец може да получите и подадете в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Летница всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж II или да ги изтеглите от тук: