Обяви и съобщения

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 43476.315.1769
Инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в садки в язовир "Каменец", разположен в землището на гр.Летница, общ. Летница и с. Каменец, общ.Пордим.
Обява за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - пясък и чакъл (строителни материали), от находище "Осъм", землище на гр. Летница, обл.Ловеч
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА уведомява всички земеделски производители, които са регистрирани, както и тези от тях, които обработват земи на нейната територия, за техните задължения относно опазване на горите от пожари: