Обяви и съобщения

Община Летница, на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен Проект на Парцеларен план на трасетата на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница, общ.Летница, област Ловеч. Обявата е хубликувана в Държавен вестник бр.42 от 12.05.2020 г. на стр.66-67. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Летница и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Обява за обществеността за инвестиционно намерение на 'АЖД АГРО' ЕООД - РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ВЪРХУ ПОКРИВИ И ТЕРЕН В ПИ 43476.68.101 'ИЦОВ БОДЖАК' ГРАД ЛЕТНИЦА.