Обяви и съобщения

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор № 17244.900.375.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч,
Обявява процедура за провеждане на търг с явнно наддаване за продажба на ПИ 40943.350.410 в с. Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.