Обяви и съобщения

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Със списък за забрана на пашата във всички подотдели по землища в населените места на Община Летница.
Община Летнница уведомява всички земеделски производители, които обработват земи на територията на общината, за техните задължения относно опазване на горите от пожари