Обяви и съобщения

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2202 в землището на с.Горско Сливово
Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор № 17244.900.375.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч,