Новини

<p align='center'><span style='font-size: large;'><b><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>Уважаеми госпожи и господа,</span></b></span></p> <p align='center'><span style='font-size: large;'><b><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>граждани на Община Летница,</span></b></span></p> <p align='center' style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Във връзка с обявеното извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведените противоепидемични мерки, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА:</span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Домашен социален патронаж ще работи&nbsp;при нова организация на работа:</span></b></p> <ul style='text-align: justify;'> <li> <p><b>Ще се предоставя разнообразно и балансирано седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност, националните стандарти и норми за хранене. </b></p> </li> </ul> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница поема всички разходи, свързани с приготвянето на храната, в т. ч. вода, ел. енергия, работни заплати и осигуровки на персонала. Потребителите заплащат само разходите за храна.</span></i></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,50-2,80 лв. средно за един ден, в това число 1 бр. хляб на стойност 0,94 лв., първо ядене - супа и второ -&nbsp;основно&nbsp;ястие.</span></i></b></p> <ul style='text-align: justify;'> <li> <p><b>Предстои закупуване на нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.</b></p> </li> </ul> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В условията на извънредно положение ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ на възрастните хора&nbsp; и лица със специфични потребности:</span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;</span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя; </span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;&nbsp;</span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.</span></b></span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: center;'><span style='color: #ff0000; font-size: large;'><b><span style='text-decoration: underline;'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman' size='3'>МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН : 0884 704 240</span></span></b></span></p> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На телефона може да се звъни всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.</span></i></b></p> <p><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>ПРИЗОВАВАМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ДА СА <b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><br /></span></b></span></b></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>СПОКОЙНИ И ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО </span></b></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС!</span></b></p> <p><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></b></p> <p><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</span></b></p> <p><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><em>Кмет на Община Летница</em></span><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><br /></span></b></p>

З А П О В Е Д

 № 72  /13.03.2020 г.

   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на образованието,

Н А Р Е Ж Д А М

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p><b>Община Летница уведомява всички граждани и гости на град Летница, че традиционният пролетен панаир в града, определен за 28 и 29 март 2020 г. СЕ ОТМЕНЯ.</b></p>

<p>Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус</p> <p>Повече информация: В раздел 'Обяви и съобщения'</p>

<p>На проведено заседание на 04.02.2020 г.&nbsp; Оперативно бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Летница, считано от 05.02.2020 г.</p> <p>Кметът на Община Летница нарежда изпълнение на следните противоепидемични мерки съгласно Областен план за борба с ОРЗ и Грип:</p> <p>1.Медицинското обслужване на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.</p> <p>2.Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.</p> <p>3.Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.</p> <p>4.Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.</p> <p>5.Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.</p> <p>В допълнение, важно е да се подчертае, че е необходимо гражданите с оплаквания да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.</p>

Публично обсъждане на проекта за 'Бюджет 2020' на Община Летница

Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за 'Бюджет 2020' на Община Летница.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.01.2020 г. (петък) от 10,00 часа в 'Младежки център' на Община Летница.

Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определянето на обществените потребности, приоритетите и реда за тяхното осигуряване.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Летница.

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации </b></p> <p style='text-align: center;'><b>за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:</b></p> <p style='text-align: center;'><b>&bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo; </b><b>&nbsp;&nbsp;</b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p>&nbsp;<b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo; се удължава до <b>17:00 часа на 22.11.2019 г. </b></p> <p>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;