Новини

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/4562_kv__1_.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archivephoto/2016-12/4562_kv__1_.jpg' alt='4562_kv__1_.jpg' class='left' width='500' height='494' /></a></p>

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'></a></p> <p>ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В &bdquo;ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ&ldquo;</p> <p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'></a></p> <p>Летнишкото съкровище бе удостоено с трето място в категория &bdquo;Съкровища&ldquo; в класацията &bdquo;Чудесата на България&ldquo; в рамките Националната кампания за опазване на културно- историческото наследство на България на вестник &bdquo;Стандарт&ldquo;.</p> <p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/th_PC210183.JPG' border='0' alt='PC210183.JPG' class='left' /></a></p>

<p>Община Летница разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми &bdquo;Развитие на човешките ресурси&ldquo; и &bdquo;Наука и образование за интелигентен растеж&ldquo;. Концепцията е в изпълнение на План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване&nbsp; 2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 &ndash; 2020 г.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации &ndash; неправителствени организации, работодатели и училище, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.</p> <p>Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.</p> <p>Ангажиментите следва да попадат в следните области:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване на достъпа до заетост</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване достъпа до образование</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи</p> <p>Критерии за подбор:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опит на организацията в работата с уязвими групи</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи</p> <p>Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция &nbsp;за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.</p> <p>Краен срок за подаване на предложения: <b>02.12.2016 г.,</b> община Летница, Дирекция &bdquo;Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p>

<p class='20'><strong>О Б Я В А</strong></p> <p class='20'>Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни длъжности във Военно-географска служба за приемане на военна служба от лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Изисквания за минимално образование квалификация - Бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.</p> <p class='20'>Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, не по възрастни то 40 години, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p class='20'>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура.</p> <p class='21'>Срок за подаване на документи 16.01.2017 г.</p> <p class='20'>Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p class='20' align='center'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p class='20' align='center'>тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и</p> <p class='20' align='center'>Централно военно окръжие</p>

<p class='20' style='text-align: center;'><strong>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ&nbsp; II СТЕПЕН</strong></p> <p class='20' style='text-align: center;'><strong></strong><strong></strong>ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА</p> <p class='20' style='text-align: center;'><strong>О Б Я В А</strong></p> <p class='20'>Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военно медицинска академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши училища в страната и чужбина както следва :</p> <p class='20'>49/четиридесет и девет / офицерски длъжности за лекари и 10 /десет / сержантски длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори .</p> <p class='20'>Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, да притежават образование съответстващо на длъжността и да не са по възрастни от 40 години за офицерите и 33 години за сержантите . Същите да са неосъждани за умишлено престъпление от общ характер , да пе са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p class='21'>Срок за подаване на документи 02.12.2016 г.</p> <p class='20'>Информация за вакантните длъжности и начина на подаване на документи може да получите :</p> <p class='20' align='center'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31 тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и</p> <p class='20' align='center'>Централно военно окръжие</p>

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. и съгласно Решение № 185/25.10.2016 г. на РИК-Ловеч, община Летница уведомява членовете на СИК, че обучението за СИК ще се проведе на 01 ноември 2016 г. от 16.00 ч.

<p align='center'><strong><i><span>На 22 и 23 Септември ще бъде възобновен рок фестивалът в&nbsp;Ловеч, който ще се казва &bdquo;Lovech</span></i></strong><em><span><span>&nbsp;</span></span></em><strong><i><span>Rock</span></i></strong><em><span><span>&nbsp;</span></span></em><strong><i><span>Fest&ldquo;</span></i></strong><span><o:p></o:p></span></p> <p><span>Цялата програма за Lovech Rock Fest 2016&nbsp; по дни и часове:<o:p></o:p></span></p> <p><span><b><span>22 септември</span></b></span><span><o:p></o:p></span></p> <p><span><b><span>16:30 отваряне на вратите<br /> 17:30-18:15&nbsp;</span><span>SCARLET&nbsp;</span><span>AURA<br /> 18:30-19:15 КОНКУРЕНТ</span></b></span><span><o:p></o:p></span></p> <p><span><b><span>19:45-21:00 AXXIS<br /> 21:30-23:00 PRETTY MAIDS<br /> <br /> 23 септември</span></b></span><span><o:p></o:p></span></p> <p><span><b><span>16:30 отваряне на вратите<br /> 17:30-18:15 AN THEOS<br /> 18:30-19:15 КИКИМОРА<br /> 19:45-21:00 RAGE<br /> 21:30-23:00 UNISONIC</span></b></span></p> <p><b>За повече информация:&nbsp;http://www.lovech.bg/</b></p&gt;