Новини

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община Летница в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 05.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  • Заявление – декларация (по образец):
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
  • Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.01.2020 г. в сградата на Община Летница, бул. „България“ №19, етаж II всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Летница.

От началото на 2021г. Община Летница стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа". 

Съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, считано от 23:30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

В Заповедта се нарежда още:

1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

2. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

3. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

4. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа.

 

От 16.11.2020г. до 30.11.2020г. включително, съгласно Заповед №РД-01-204 от 13.11.2020г.

От 12.11.2020г. до 30.11.2020г. със Заповед №РД-01-651/11.11.2020г. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

5. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9 от Заповедта) могат да работят само в часовете между 06:00 и 23:30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

6. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

7. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

8. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8:00 и 10:00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

9. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице

10. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

11. В изпълнение на т. 3 от Заповед №РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

13. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. се отменя.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“

 

На 03.09.2020г. Кметът на Община Летница – д-р Красимир Джонев подписа Договор BG06RDNP001-7.001-0003-С01 от 03.09.2020 г.с Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури» от Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“ е 1 170 864,34 лева.

Проектът включва рехабилитация на улици в Община Летница:

• ул. „Асен Златарев“ от км 0+000 до км 0+370 в град Летница

• ул. „Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 0+311 в град Летница

• ул. „Пенчо Славейков“ от км 0+000 до км 0+202 в град Летница

• ул. „Александър Димитров“ от км 0+000 до км 0+240 в град Летница

• ул. „Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до км 0+097 в село Горско Сливово

• ул. „Тодор Дичев“ от км 0+000 до км 0+315 в село Горско Сливово

• ул. „Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 в село Крушуна 

Проектът предвижда подобряване и възстановяване състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им, ще се гарантира носимоспособността им, като се осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

 

Общи цели:

Общите цели на проекта са: чрез подобряване на уличната мрежа в Община Летница, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси; да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. В дългосрочен аспект, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за населението на община Летница, под формата на печалби реализирани от собствен бизнес и развитие на туристическия сектор, по-висока заетост.

 

Специфични цели:

Конкретните цели на проектопредложението са свързани с това да бъде направена рехабилитация на улици в Община Летница: ул. Асен Златарев“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Димитров“ в град Летница; ул. Драгомир Пенчовски“ и ул. „Тодор Дичев“ в село Горско Сливово; ул. “Крайбрежна“ в село Крушуна.

Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност до населеното място/населените места на територията на общината от селски район с по-висок клас път.

Участъците от улиците, предмет на интервенция на настоящото проектно предложение са изградени през 80-те години и до момента движението се извършва без да са преасфалтирани и да са извършвани ремонти по тях, като това създава реални предпоставки за възникване на ПТП.

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на съществуващата настилка.

Реализирането на проекта значително ще подобри  уличната инфраструктура.

Като орган на местната власт, Община Летница е структура, създадена в услуга на своето население. Общината е институция, която има задачата да решава редица обществени проблеми и да предлага и поддържа публични блага, необходими за живущите на нейната територия граждани. Всяка дейност на Община Летница е мотивирана от стремеж за постигане на благополучие на местното население.

Изпълнението на Проект “Рехабилитация на улици в община Летница“ ще допринесе за засилване мобилността на жителите на общината, което ще доведе до повишаване достъпа до обществените услуги, предлагащи се на територията й. Визуалният облик на общината ще се подобри. Основна причина за реализиране на проекта е намаляване на съществуващите условия за ПТП. Подобрената улична инфраструктура е сериозен фактор за обособяването на Община Летница, като предпочитана туристическа дестинация, пред други общини. В резултат на това се очаква повишаване на туристическия поток, което ще създаде условия за по-висока заетост сред местното население, популяризиране на природните и културни блага на община Летница и утвърждаването на общината като богат и интересен туристически район.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.