Новини

З А П О В Е Д

 № 72  /13.03.2020 г.

   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на образованието,

Н А Р Е Ж Д А М

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p><b>Община Летница уведомява всички граждани и гости на град Летница, че традиционният пролетен панаир в града, определен за 28 и 29 март 2020 г. СЕ ОТМЕНЯ.</b></p>

<p>Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус</p> <p>Повече информация: В раздел 'Обяви и съобщения'</p>

<p>На проведено заседание на 04.02.2020 г.&nbsp; Оперативно бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Летница, считано от 05.02.2020 г.</p> <p>Кметът на Община Летница нарежда изпълнение на следните противоепидемични мерки съгласно Областен план за борба с ОРЗ и Грип:</p> <p>1.Медицинското обслужване на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.</p> <p>2.Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.</p> <p>3.Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.</p> <p>4.Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.</p> <p>5.Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.</p> <p>В допълнение, важно е да се подчертае, че е необходимо гражданите с оплаквания да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.</p>

Публично обсъждане на проекта за 'Бюджет 2020' на Община Летница

Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за 'Бюджет 2020' на Община Летница.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.01.2020 г. (петък) от 10,00 часа в 'Младежки център' на Община Летница.

Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определянето на обществените потребности, приоритетите и реда за тяхното осигуряване.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Летница.

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации </b></p> <p style='text-align: center;'><b>за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:</b></p> <p style='text-align: center;'><b>&bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo; </b><b>&nbsp;&nbsp;</b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p>&nbsp;<b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo; се удължава до <b>17:00 часа на 22.11.2019 г. </b></p> <p>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p style='text-align: center;'>Съобщение</p> <p>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo;, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи, участници на пазар, имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' border='0' alt='72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' class='left' /></a> <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' border='0' alt='71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' class='left' /></a> <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' border='0' alt='72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' class='left' /></a>В периода 02.10. &ndash; 07.10.2019 г. делегация от Община Летница, начело с временно изпълняващият длъжността кмет &ndash; Иван Иванов, посети Община &bdquo; Фурчи Сикуло&ldquo;, Сицилия, Италия.</p> <p>Инициативата е част от дейностите по партньорския Проект: &bdquo;Ние сме европейци! Нашето бъдеще е Европа&ldquo;, по Мярка &bdquo;Побратимяване на градове&ldquo;, Програма &bdquo;Европа за гражданите&ldquo; 2014-2020. </p> <p>Бенефициент на проекта е Община &bdquo; Фурчи Сикуло&ldquo; , Сицилия, Италия.</p> <p>Освен Община Летница, в него участват и Община Пририкули - Латвия; Забар - Малта; Къртис, - Испания; Милвус &ndash; Словакия.</p> <p>Проектът има за цел да установи стабилно и трайно партньорство, за да създаде мрежа за сътрудничество и обмен на опит, който може да представлява принос за растеж за укрепване на концепцията за активно и демократично гражданство. Намерението е гражданите да насърчават да дават своя активен принос за европейската интеграция и да развият между културен диалог, взаимно разбиране и подкрепа за европейските основни ценности. Проектът цели обмен на добри практики и засилване на сътрудничеството между местните администрации и представители на гражданското общество, като подкрепя структуриран диалог между политиците и гражданите, за да допринесе за европейското социално развитие, с подход на подход отдолу нагоре.</p> <p>Основната тема на дейностите по проекта е конструктивният дебат за демократичното участие и насърчаването на активното европейско гражданство, социалната ангажираност, дебатът за бъдещето на ЕС и възприемането на гражданите от предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз.</p> <p>На 04.10.2019 г. е подписан пакт за сътрудничество между общините &ndash; участници в проекта.</p> <p>Участието на Община Летница в <b> проекта ни предоставя</b> възможност да участваме при създаването на мрежа на европейско ниво в сътрудничество с европейски партньори, да надградим своите познания за държавите участнички, да присъстваме на обмяната на добри ефективни практики, да видим ефекта и резултатите от множество реализирани проекти, да получаваме много и интересна информация. Всичко това, ще бъде приложено в пряката ни работа в Община Летница, както и при разработването и управлението на проекти и в бъдещи програми и стратегии за развитието на община Летница. <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' target='_blank'><br /></a></p>

<p>УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,</p> <p>Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.</p> <p>Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиери/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 г.</p> <p>Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в СТАИ ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма: <br />&bdquo;Чл. 116. (Изм. &ndash; ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 3.02.2015 г., бр. 75 от 2016 г.) (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.<br />...............................................................<br />(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:<br />1. за туристи &ndash; граждани на Република България, на държава &ndash; членка на Европейския съюз, на държава &ndash; страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария &ndash; брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;<br />2. за туристи &ndash; граждани на държави, извън тези по т. 1 &ndash; брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.<br />(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:<br />1. алинея 2, т. 1 &ndash; данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;<br />2. алинея 2, т. 2 &ndash; лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;<br />3. алинея 2, т. 3 &ndash; данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.<br />(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:<br />1. лицата, извършващи хотелиерство &ndash; за данните за настанените от тях лица;<br />2. съответната община &ndash; за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията й;<br />3. Националната агенция за приходите &ndash; за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;<br />4. министърът на вътрешните работи &ndash; за всички данни по ал. 5;<br />5. Националният статистически институт &ndash; за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.<br />(8) Лицата по ал. 7, т. 2 &ndash; 5 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.<br />(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация.&ldquo;</p> <p>Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg</p&gt; <p>Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран /.</p> <p>За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на системата ЕСТИ.</p> <p>Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор на функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите. Тестовата система може да се използва за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва: <br />1.Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула &bdquo;Система регистър на настаняванията&ldquo; /СРН/;<br />2.Подаване на данни с файл в утвърден формат;<br />3.Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация &bdquo;система &ndash;система&ldquo;, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.</p> <p>Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реална система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места и техните оператори, идентично на реалната среда.<br />Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg</p&gt; <p>Адресът на системата в реална среса, тестовата система и видео инструкции за работа със системата са публикувани на страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ:</p> <p>Единна система за туристическа информация</p>

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултацииза представяне на независими индикативни ценови оферти за </b></p> <p align='center'><b>определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:&bdquo;Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища </b></p> <p align='center'><b>на територията на община Летница и подготовка на пътищатаза експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година&rdquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година&rdquo; се удължава до <b>17:00 часа на 22.07.2019 г. </b></p> <p>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;