Новини

З А П О В Е Д

№ 195/22.06.2020 г.

 На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №68 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Летница за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница 

И З М Е Н Я М: 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за посещение в Природен парк „Маарата“ в

Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПП „МААРАТА“

17. За посещение в ПЗ “Маарата” Общинският съвет определя следната цена за предоставената услуга:

- за възрастни - 3.00лв./ден;

- за учащи; 1.00 лв./ден;

- за паркинг 2.00лв./ден за автомобил

- за деца до 7-годишна възраст - безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в ПЗ;

Инвалидите, след представяне на документ за самоличност и документ за инвалид се освобождават от заплащане на цена за посещение на ПЗ,

както следва:

Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПП „МААРАТА“

17. За посещение в Парк “Маарата”, Общинският съвет определя следната цена за предоставената услуга:

- за възрастни - 4.00лв./ден;

- за учащи; 2.00 лв./ден;

- за паркинг 3.00лв./ден за автомобил

- за деца до 7-годишна възраст - безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка;

Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и документ от ТЕЛК се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка (изменено с Решение №68 от 30.04.2020 г. на Общиснки съвет – Летница)

Посетителите на места за настаняване, разположени на територията на Парк „Маарата“, дължат заплащане на цена за посещение на парка, при горепосочените условия.

Собствениците/наемателите на местата за настаняване, разположени на територията на парк „Маарата“, могат да освободят от заплащане на цена за посещение на парка  регистрираните при тях посетители/туристи/гости, но са длъжни да заплатят дължимата цена за тяхна сметка.

Всеки собственик/наемател на места за настаняване, разположени на територията на Парк ‚Маарата“, сам определя начина на заплащане на цена за посещение на парка от посетителите, за което своевременно писмено уведомява Кмета на Община Летница.

 

Заповедта да се обяви публично на сайта на Община Летница, на фейсбук профила на Община Летница и на входа на парк ‚Маарата“, и да се сведе до знанието на собствениците/наемателите на места за настаняване на територията на парк „Маарата“.

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

    104882495_345987063037322_1937051490336692967_n.jpg 83574332_2384073381894641_6255127791219141601_n.jpg                        

 

З А П О В Е Д

 № 187 /15.06.2020 г.

    

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

4. Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведение са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички закрити обществени места и на откритите обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция, е силно препоръчително.

6. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

9. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

10. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

11. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

II. Заповедта влиза в сила от 15.06.2020 г.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

 

 

 

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104173534_469800747185404_631826928139135164_n.jpg 104114569_665552367508495_1646451480685431981_n.jpg 104290104_1139627186436465_3225028226759453277_n.jpg

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СЪОБЩАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ НА 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА ИЗТИЧА СРОКЪТ, В КОЙТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДПЛАТЕНИ ПЪЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО. 

НА 30 ЮНИ 2020 ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДОБРОВОЛОЛНО ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА ВНОСКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ВЪРХУ РАЗМЕРА НА ТАЗИ ВНОСКА ЩЕ БЪДАТ НАЧИСЛЯВАНИ ЛИХВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ. 

ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ВНАСЯНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ НА КАСАТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА НА АДРЕС: ГР. ЛЕТНИЦА, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 19, ЕТ. 1, СТАЯ 102 ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ С ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА В „БАНКА Д С К“ ЕАД И ЧРЕЗ ОФИСИТЕ ЗА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ НА „ИЗИ ПЕЙ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД В СТРАНАТА.  

ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАСАЕЩИ ПРЕДХОДНИ ДАНЪЧНИ ГОДИНИ ОБЩИНА ЛЕТНИЦА МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ИМ СЪБИРАНЕ, ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

 


З А П О В Е Д

 № 167 /01.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Считано от 01.06.2020 г. на територията на Община Летница се разрешават, както следва:

 

  1. Посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоражения на закрито, увеселителни и игрални зали, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички извънкласни занимания , в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при заетост на местата до 30% от общия капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

  1. Забраняват се посещенията на външни лица /свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

     Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

SKM_C224e20060209520_0001.jpg SKM_C224e20060209520_0002.jpg

З А П О В Е Д

 № 161 /21.05.2020 г.

     за изменение и допълнение на Заповед №152/14.05.2020 г. на Кмета на Община Летница.

    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и т.5 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   Изменям и допълвам, считано от 22.05.2020 г., т. I, т.5 от Заповед №152/14.05.2020 г.на Кмета на Община Летница, както следва:

   1. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

   Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес зали и центрове, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти. 

    Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

   Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст. 

      Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни. 

З А П О В Е Д

 № 160  /21.05.2020 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и т. 4 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Възстановява се дейността на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, считано от 26.05.2020г., при стриктно спазване на Мерки за организиране на дейностите в детски градини и ясли след възстановяване на приема на деца, съгласно  Prilozenie____1.pdf  към настоящата заповед. 

   Определям за отговорно лице по организацията за възобновяване на дейността на детската градина и стриктното спазване на мерките за организиране на дейностите в детската градина:

   Г-жа Елка Дацова – Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница.

  

   Контрол по спазването на заповедта ще упражнявам лично.

   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

З А П О В Е Д

 № 152  /14.05.2020 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

  1. Не се разрешават посещенията в:

    а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

  б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

   в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети, и други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

  3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

  4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

 5. Не се разрешава провеждането на масови мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

  6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

 7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

  8. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

  9. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

  10. Определя се часови диапазон от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден , в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.