Новини

Нов начин за снабдяване на населението с дърва за огрев за текущата 2023 г.

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Летница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско ниво, които се финанси

На 12. 01. 2023 г. е подписан договор за съвместна дейност №РД04-71 между Фонд "Социална закрила" и Община Летница по проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница".