ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

На 28.05.2014 г. Кмета на село Горско Сливово подписа Договор за безвъзмездна помощ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение. Общия бюджет на проекта е 10 000.00 лв. Срока за изпълнение на проекта е 30.11.2014 г.

  1. Проект „ Възстановяване и озеленяване на централна градска част на град Летница“ – проекта включва почистване на детска площадка, засаждане на храсти служещи за преградна стена, закупуване и монтиране на пейки, закупуване и монтиране на паркови осветителни тела.
  2. Проект „ Ръка за ръка за чиста околна среда“- проекта включва почистване, озеленяване и облагородяване на съществуващ парк, монтиране на беседка, пейки, кошчета и комбинирано детско съоръжение.
  3. Проект „ Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Кърпачево“ – проекта включва почистване на съществуващ парк, засаждане на декоративна растителност, монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, монтаж на детско съоръжение, монтаж на спортни съоръжения.
  4. Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение

 

Община Летница депозира проект 'Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения' в ОП 'Административен капацитет' по Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2 'Компетентна и ефективна държавна администрация', Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения по ключови компетентности за служителите от общинската администрация.

Община Летница депозира Проект 'Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения' по Оперативна програма 'Административен капацитет', Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2.

Община Летница кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2014 година, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, с Проект: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип"", който включва доставка и монтаж на асансьор, изграждане на рампа, подмяна на котелна и отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори.