ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

лого

На 03.09.2020г. Кметът на Община Летница – д-р Красимир Джонев подписа Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01 от 03.09.2020 г.с Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури» от Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“ е 1 170 864,34 лева.

Проектът включва рехабилитация на улици в Община Летница:

• ул. „Асен Златарев“ от км 0+000 до км 0+370 в град Летница

• ул. „Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 0+311 в град Летница

• ул. „Пенчо Славейков“ от км 0+000 до км 0+202 в град Летница

• ул. „Александър Димитров“ от км 0+000 до км 0+240 в град Летница

• ул. „Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до км 0+097 в село Горско Сливово

• ул. „Тодор Дичев“ от км 0+000 до км 0+315 в село Горско Сливово

• ул. „Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 в село Крушуна 

Проектът предвижда подобряване и възстановяване състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им, ще се гарантира носимоспособността им, като се осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

Общи цели:

Общите цели на проекта са: чрез подобряване на уличната мрежа в Община Летница, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси; да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. В дългосрочен аспект, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за населението на община Летница, под формата на печалби реализирани от собствен бизнес и развитие на туристическия сектор, по-висока заетост.

Специфични цели:

Конкретните цели на проектопредложението са свързани с това да бъде направена рехабилитация на улици в Община Летница: ул. „Асен Златарев“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Димитров“ в град Летница; ул. „Драгомир Пенчовски“ и ул. „Тодор Дичев“ в село Горско Сливово; ул. “Крайбрежна“ в село Крушуна.

Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност до населеното място/населените места на територията на общината от селски район с по-висок клас път.

Участъците от улиците, предмет на интервенция на настоящото проектно предложение са изградени през 80-те години и до момента движението се извършва без да са преасфалтирани и да са извършвани ремонти по тях, като това създава реални предпоставки за възникване на ПТП.

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на съществуващата настилка.

Реализирането на проекта значително ще подобри  уличната инфраструктура.

Като орган на местната власт, Община Летница е структура, създадена в услуга на своето население. Общината е институция, която има задачата да решава редица обществени проблеми и да предлага и поддържа публични блага, необходими за живущите на нейната територия граждани. Всяка дейност на Община Летница е мотивирана от стремеж за постигане на благополучие на местното население.

Изпълнението на Проект “Рехабилитация на улици в община Летница“ ще допринесе за засилване мобилността на жителите на общината, което ще доведе до повишаване достъпа до обществените услуги, предлагащи се на територията й. Визуалният облик на общината ще се подобри. Основна причина за реализиране на проекта е намаляване на съществуващите условия за ПТП. Подобрената улична инфраструктура е сериозен фактор за обособяването на Община Летница, като предпочитана туристическа дестинация, пред други общини. В резултат на това се очаква повишаване на туристическия поток, което ще създаде условия за по-висока заетост сред местното население, популяризиране на природните и културни блага на община Летница и утвърждаването на общината като богат и интересен туристически район.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

В изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа: WIFI4EU, AGREEMENT No. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209, Община Летница изгради изцяло нова публична безжична (WI-FI) мрежа, със зони за безплатен достъп. Това стана възможно след спечелено финансиране от Европейската комисия през лятото на 2019 г. С високоскоростен безжичен достъп до глобалната мрежа вече са външни и вътрешни точки в района на общината, както следва:

  • Младежки център гр. Летница;
  • Детска площадка, волейболно и тенис игрище, и прилежащите пространства в центъра на гр. Летница;
  • Централен площад пред Кметство с. Крушуна;
  • Пенсионерски клуб с. Крушуна и прилежащите пространства;
  • Парк „Маарата“.

Зоните са определени така, че да предоставят услугата на места посещавани от максимален брой хора.

При избор на безжичната мрежа WiFi4EU от мобилното устройство потребителят трябва да потвърди достъпа чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Връзката осигурява скорост на изтегляне от 30 Mbps до български и международни доставчици на интернет и може да обслужва над 50 потребители едновременно.

Изпълнител на системата за Wi-Fi зоните в Община Летница е „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

Голямата цел на ЕС е чрез подобряване на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.

 Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 20 февруари 2020г., Община Летница обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

  • Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ
  • Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България“ са лица, които:

  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома). 
Община Летница започва изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на читалище” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.
Информация за приключил проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Информация за проведена заключителна конференция по проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд