ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА КЪМ 30.06.2022 Г. - ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ