Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022г.