Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Летница