Заповед № 26/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобрено изменение на /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 40261.220.76, съставляващ УПИ V, кв. 32, по плана на с. Крушуна, общ. Летница.

Заповед № 26/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 40261.220.76, съставляващ УПИ V, кв. 32, по плана на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч, като се промени отреждането му от „За основно училище“ в „За обществено обслужващи дейности“ .
Свързани документи
Прикачен файл Size
26.pdf 49.42 KB