Заповед №27/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване на „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 43476.315.1686 и 43476.315.1688,

Заповед №27/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 43476.315.1686 и 43476.315.1688, в град Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, като се обособят УПИ II и УПИ IV, отредени за „За производствена и складова дейност“ и УПИ III, отреден „За озеленяване“, в кв. 142.
Свързани документи
Прикачен файл Size
27.pdf 49.87 KB