Заповед 25 на кмета на община Летница за одобряване на /ПУП-ПР/ за поземлен имот с идентификатор 40943.350.238, съставляващ УПИ VI-238, кв. 45, по плана на с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч.

Заповед № 25/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване Частично изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот с идентификатор 40943.350.238, съставляващ УПИ VI-238, кв. 45, по плана на с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч, като се раздели на два нови имота /УПИ/ ХI-238 и ХII - 238, които запазват отреждането „ За ниско етажно жилищно строителство “.
Свързани документи
Прикачен файл Size
25.pdf 51.18 KB