Обявление

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Свързани документи