Съобщение за обявена процедура на основание Заповед №267/17.09.2021 г. на Кмета на Община Летница

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 40943.350.393 по кадастралната карта и КР на с.Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Съобщение.pdf 104.46 KB