ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет V, част от чакалня и сервизно помещение с обща полезна площ 65 кв.м. в поликлиниката.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721090319061.pdf 87.54 KB