ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, АВТОМОБИЛИ 2 БР. И КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ 2 БР.