ЗАПОВЕД № 12 ОТ 07.01.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 40261.220.507, УПИ XVII-507, КВ.52, С.ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721010811010.pdf 79.55 KB