ЗАПОВЕД № РД-04-126-84/30.09.2020Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЛОВЕЧ ПО ЧЛ.37в, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В С.ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩ.ЛЕТНИЦА, ОБЛ.ЛОВЕЧ.