ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛЕТНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ