Заповед 212/01.07.2020 г.

З А П О В Е Д

 № 212 /01.07.2020 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари, автогари, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

5. Изключение от задължението по т.4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, како и за спортуващите на закрито за времето на физическа дейност.

6. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

7. По смисъла на т.4 и 5 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

8. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки.

10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с. Крушуна. С оглед на усложнената епидемична ситуация по отношение на разпространението на COVID-19 и рисковата възраст на потребителите на ЦНСТ с. Крушуна се  въвеждат най-строги мерки за опазване здравето на потребителите, за оставане по домовете, в случая - в сградата на ЦНСТ с. Крушуна.

11. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

13. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

14. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

II. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

III. Настоящата заповед отменя Заповед № 204/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

106534203_1298928260302541_250819024217315503_n.jpg 106531315_275609693652229_5455436005174092185_n.jpg 106535045_660199167865880_2854099293533588262_n.jpg