Обявяване на конкурс за заемане на длъжността 'Директор' на ДГ 'Ирина Бачо Кирова' гр. Летница

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница

Община Летница, на основание чл.89, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.213, ал.2 и чл. 217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността директор на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • · да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ  в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;
 • · да не е поставен под запрещение;
 • · да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • · да не е лишаван от право да упражнява професията си;
 • · да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист;
 • · да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т.3 от Кодекса на труда (КТ) и трудово правоотношение да не било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТТ или основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документи за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 • · да има не по-малко от 5 години учителски стаж;
 • · да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • · добра компютърна грамотност – MS Оffice;
 • · други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

III. Начини на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

 • · Допускане по документи;
 • · Презентация на план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години;
 • · Интервю.

2. За явяване на конкурс, участниците трябва да разработят план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с не нарушена цялост и да се представи заедно с изискуемите документи.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на Община Летница – списък с недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.

5. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса и едновременно с това публикува на интернет страницата на Община Летница списък с допуснатите кандидати, в който се посочват датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса.

6. Презентациите на план-програмата за развитие на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ и интервютата се провеждат ведно по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

7. Председателят на конкурсната комисия, преди започване на презентирането на програмите и интервютата, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

8. Комисията оценява кандидатите  по следните компетентности, съгласно Приложение №3 към чл.42, ал.2, т.2 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

1. Педагогическа компетентност

2. Управленска компетентност, включваща:

2.1. Административна и правна култура

2.2. Планиране, организиране, контрол

2.3. Управление на ресурси

3. Социална и гражданска компетентност

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 • · Заявление за участие в конкурс (по образец). В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща.
 • · Документ за самоличност - копие
 • · Професионална автобиография;
 • · Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване , като копие на диплома не се прилага;
 • · Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж. (копие/я);
 • · Свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина(оригинал);
 • · Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);
 • · Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Летница. Пълномощникът представя в Община Летница изрично писмено пълномощно.

V. Срок и място за подаване на документи:

Документите за участие да се приемат в едномесечен срок от 29.06.2020 г. до 29.07.2020 г. вкл.), в деловодството на Община Летница, гр. Летница, бул. „България” № 19, етаж II, стая 201, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;

Всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Летница и на електронната страница на Община Летница: www.letnitsa.bg

Oбявата за конкурса да бъде публикувана в местна прес медия и на електронната страница на Община Летница.

Лице за контакт: Рени Миткова – Мл. експерт „ОКСДПП“

Тел: 0884239861; 06941/2557

Свързани документи
Прикачен файл Size
Декларация ЗПУО 38.1 KB
Образец на заявление 413.5 KB