Проекти на Община Летница изпълнени в периода 2016-2020 година

Наименование на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение Стойност на проекта /в лева/
1.

Обществена трапезария за 100 лица.

МТСП - Фонд 'Социална закрила' 01.10.2016-30.04.2016 г. 33 810,00 лв.
2.

МИГ, Помощ за подготвителни дейности

СНЦ'Местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим'

ПРСР 2014-2020 г.,
19.1. 'Помощ за подготвителни дейности'
07.12.2015-07.06.2016 г. 47 815,45 лв.
3.

'Нови възможности за грижа'

Община Летница, партньор на АСП

ОП 'Развитие на човешките ресурси' 24.03.2015-29.02.2016 г. 34 589,55 лв.
4.

Обучение и заетост на младите хора

Община Летница чрез Агенцията по заетостта

ОП 'Развитие на човешките ресурси'

23.02.2016-23.08.2016 г.

19.04.2017-30.11.2017

99 502.20 лв.

25 072,56 лв.

5.

Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на община Летница

МОСВ, ПУДООС, ОП 'Околна среда' 22.04.2015-09.2017 г. 473 032,24 лв.
6.

Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в гр. Летница (площад Синая)

МОСВ, ПУДООС 01.06.-20.10.2017 г. 9 902,28 лв.
7.

Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в село Горско Сливово

общински бюджет 2017 г. 45 200,00 лв.
8.

Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и кв.53, село Крушуна, първи етап

общински бюджет 2017 г. 49 003,00 лв.
9.

Площадка за игра на открито за деца от 3-12 г. в гр. Летница

общински бюджет 2017 г. 55 825,00 лв.
10.

Площадка с фитнес уреди за превенция на противообществени прояви

общински бюджет 2017 г. 15 000,00 лв.
11.

Обществена трапезария за 50 лица

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица

19.07.216-30.04.2017 г.

01.10.2017-31.12.2019 г.

8 096,00 лв.
12.

Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ОП 'Развитие на човешките ресурси 2014-2020'

01.11.2015-01.12.2017 г.

409 226,73 лв.
13.

Изработване на Общ устройствен план на Община Летница

Министерство на рефионалното развитие, Споразумение № РД02-30-95/18.052015 г.

18.05.2015-31.12.2016 г.
31.12.2017 г.

30.03.2018 г.

121 253,00

14.

'Заедно, за бъдещето на Европейския съюз'

Национално сдружение на общините, по грантова схема 'Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на съвета на ЕС 2018 г.'

01.01.2017-30.06.2018 г.

3 000,00 лв.

15.

'Стъпка към училище'

Община Летница е партньор на кандидата Сдружение 'Знание' - Ловеч и ДГ 'Ирина Бачо Кирова'

ОП 'Наука и образование за интелигентен растеж' 2014-2020

02.08.2016-02.08.2018 г.

146 218,00 лв.

16.

Основен ремонт на зала 'Форум'

Общински бюджет

2018 г.

46 699,00 лв.

17.

Основен ремонт на част от втори етаж и покрив на сградата на Поликлиника - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

57 882,00 лв.

18.

Газификация и отопление на канциларии и зали в Читалище и Младежки център - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

21556,00 лв.

19.

Звено за услуги в дома - грижи за независим живот

Закон за държавния бюджет 2018 г-, ПМС 332/22.12.2017 г.

2018 г.

20.

'Да бъдем близо до природата - озеленяване и възстановяване на зона за отдих, спорт и забавление в село Горско Сливово'

МОСВ, ПУДООС, Национална кампания 'За чиста околна среда - 2018', 'Обичам природата и аз участвам'

2018 г. 10 000,00 лв.
21.

Изграждане на паметник в село Горско Сливово

ПМС 253/22.11.2018 г.

2019 г. 6 000,00
22. Текущ ремонт на покрив на административна сграда - гр. Летница ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 60 180,00
23. Ремонт на улица в село Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178, кв.52 и кв.53-етап 2 ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 62 078,00