Проект 'Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения'

Община Летница депозира Проект 'Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения' по Оперативна програма 'Административен капацитет', Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2. 'Компетентна и ефективна държавна администрация', Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения за служителите от общинската администрация по ключови компетентности. Срока за изпълнение на проекта е 12 месеца.