„Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип“, Проект „Красива България“2014

Община Летница кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2014 година, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, с Проект: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип"", който включва доставка и монтаж на асансьор, изграждане на рампа, подмяна на котелна и отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори.