Сдружение „Знание“ съвместно с Община Летница и ДГ „Ирина Бачо Кирова“ (с филиалите в селата Крушуна и Горско Сливово) стартират проект „Стъпка към училище“

Стъпка към училище е партньорска инициатива, която цели да подпомогне деца от етническите малцинства от община Летница в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване като им предоставя равен шанс и достъп до качествено ранно образование. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП Наука и образование за интелигентен растеж по процедура Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.

В рамките на двугодишен период, проектът работи за мотивиране и ангажиране на родителите при възпитанието и обучението на децата като ги насърчава и подпомага в процеса на постъпване в първи клас.

В серия от дейности, насочени към откриване, развитие и изява на таланти, целим да приобщим и насърчим деца от етнически малцинства да посещават детската градина като стъпка към продължаване на обучението в училище. Ден на талантите, Приказен бал, Спортни делници и празници, кулинарни демонстрации дават възможност на децата да се изявят, с помощта на родителите си. В заниманията по толерантност децата по достъпен начин ще учат за толерантност, добронамереност и ценността на различието.

КлубЗащо? дава отговор на множеството въпроси, които децата задават и промотира знанието