Общинска собственост

За забрана пашата във всички подотдели по землища в населените места на Община Летница, според предоставен списък от „Северозападно държавно предприятие“ ТП „Държавно горско стопанство – Ловеч“, през 2021 г. и пашата в насаждения, в които са изведени голи сечи за издънково възобновяване, както следва:
- с. Горско Сливово: отдел 288, подотдел „г1“
- гр. Летница: отдел 276, подотдел „м1“, 277 – „ж“