РЕШЕНИЕ НА Об.С. ЛЕТНИЦА № 276 ОТ ПРОТОКОЛ №32 ОТ 31.01.2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №2.