СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД № 283 ОТ 05.10.2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА , СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ